Probeer nu
+31 (0)70 31 84 404
support@h5mag.com
Twitter: @H5mag

Algemene Leveringsvoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze ‘Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten’ zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen H5mag B.V.  (opdrachtnemer, verder te noemen H5mag) en een derde (opdrachtgever) die  opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door H5mag.

Gebied van opdracht / offerte

 1. Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen beschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen de partijen overeengekomen.

Uitvoering opdracht

 1. Inzake de opdracht verricht H5mag een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat H5mag de door haar te verrichten adviesdiensten en andere opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoert, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om alle haar ter beschikking staande relevante gegevens te leveren en zal verzoeken om aanvullende gegevens van de kant van H5mag naar vermogen honoreren.
 3. H5mag behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om wijzigingen aan te brengen in het team dat de opdracht uitvoert, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld aan de opdrachtgever.
 4. Opgegeven levertijden en andere data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk ander is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. niet tijdige uitvoering zal H5mag schriftelijk ingebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen H5mag het afgesprokene alsnog na kan komen.

Vertrouwelijkheid​

 1. H5mag zal zonder toestemming van de opdrachtgever geen mededelingen doen aan derden over de opdracht.
 2. Voor gegevens van de opdrachtgever waarvan H5mag bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door de opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van H5mag.
  Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
  - voor gegevens welke reeds in bezit zijn van H5mag op het moment dat de gegevens aan H5mag wordt medegedeeld;
  - voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen van H5mag;
  - voor gegevens welke op rechtmatige wijze door H5mag worden verkregen van een derde dan wel uit eigen onderzoek van H5mag, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door opdrachtgever verschafte gegevens.
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van H5mag aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van H5mag, zijn werkwijze en de gebuikte modellen, software etcetera

 

Copyright

 1. H5mag behoudt het auteursrecht op alle door haar vervaardigde producten, tenzij in de opdracht anders is bepaald.
 2. In publicaties voor extern gebruik vervaardigd door H5mag in opdracht van derden, vindt auteursvermelding plaats van H5mag, tenzij in de opdracht anders is bepaald.

Tarieven / Betaling​

 1. De honorering van de door H5mag verrichte werkzaamheden geschiedt op basis van het in rekening brengen van aan de opdracht bestede uren, volgens tarief zoals vermeld in de offerte. De bedragen worden exclusief B.T.W. vermeld.
  De gedeclareerde bedragen zijn inclusief reis- en bureaukosten, tenzij ander vermeld.
 2. Indien geen offerte voorhanden is, zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
 3. Het honorarium en de kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na facturering.
 4. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien betaling achterwege blijft kan H5mag de verdere uitvoering van de opdracht opschorten.
  Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Aansprakelijkheid​

 1. Mede op grond van het adviserend karakter van de werkzaamheden van H5mag en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij veelal een rol spelen sluit H5mag de aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar uitgevoerde opdrachten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen uit. H5mag is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
 2. Mocht niettegenstaande de in artikel 17 vervatte aansprakelijkheidsbeperking toch enige aansprakelijkheid op H5mag rusten, dan wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat H5mag voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Overmacht​

 1. De aansprakelijkheid van H5mag voor het tijdig leveren van het afgesprokene vervalt indien H5mag door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
  Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die H5mag redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgevers gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
  Tijdelijke overmacht geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van H5mag, is H5mag gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat H5mag tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is H5mag bevoegd en aan het einde is H5mag verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
  De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting gerechtigd om van alle geschillen tussen H5mag  en de opdrachtgever kennis te nemen.

Conflicting accounts

 1. Indien geen exclusiviteitbeding is overeengekomen, behoudt H5mag zich het recht voor opdrachten te verrichten voor andere bedrijven en organisaties.